ДО УВАГИ Користувачів: уважно прочитайте умови цієї публічної оферти на укладення договору постачання програмної продукції у вигляді надання доступу до онлайн-сервісу “FITSS”, в мережі Інтернет, оскільки вони містять застереження стосовно умов та правил користування сервісом, у тому числі порядок надання оплатних послуг. У випадку необхідності розуміння мови договору і додатків до нього та змісту його умов, зверніться до незалежного експерта. Пам’ятайте, що використання Вами сервісу є підтвердженням розуміння мови, регулюючого законодавства та змісту умов цього Публічного договору про надання послуг.

У випадку відсутності згоди із умовами ПУБЛІЧНОГО договору про надання послуг варто невідкладно припинити використання Сервісу, оскільки подальше користування Сервісом, засвідчує згоду Користувача з умовами ПУБЛІЧНОГО договору про надання послуг і обов’язок дотримуватись його умов.

 

ПУБЛІЧНИЙ договір постачання програмної продукції

 у вигляді надання доступу до онлайн-сервісу

 

м. Київ, дата опублікування 15.10.2020 р.

 

АДМІНІСТРАЦІЯ Сервісу: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційне агентство “ВБС”, іменоване надалі «Адміністрація Сервісу» та/або «Виконавець», пропонує:

КОЖНОМУ ВІДВІДУВАЧУ та/або КОРИСТУВАЧУ (зареєстрованому Користувачу) Сервісу, іменованому надалі «Користувач», укладення договору про надання послуги доступу до сервісу “Fitss”, в мережі Інтернет (надалі – «Договір»), текст якого, розміщено Адміністрацією Сервісу в мережі Інтернет за посиланням fitss.net/license а саме, здійснювати використання Сервісу на наступних умовах (а у випадку незгоди із нижченаведеними умовами – невідкладно припинити використання Сервісу):

1.     ТЕРМІНИ Договору

      В тексті Договору терміни, як в множині так і в однині, в будь-яких відмінках розуміються наступним чином:

1.1.   «Сервіс», “Онлайн-сервіс” або «Сервіс “Fitss” – це інтернет-ресурс, що містить Контент, об’єкти інтелектуальної власності та будь-яку іншу інформацію, яка реалізована в мережі Інтернет за адресою: www.fitss.net, а також сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднані доменом fitss.net Уповноваженим власником виключних прав на Сервіс є Адміністрація Сервісу;

1.2.   «Контент» – означає фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені або надані сервісу Адміністрації та розміщені (доступні) на відповідному інтернет-ресурсі Сервісу для використання Користувачем, як такі що відомі наразі, так і ті, що будуть відомі в подальшому;

1.3.   «Публічна оферта» – текст цього публічного договору-приєднання, який запропонований відповідно до статті 633, 641 Цивільного кодексу України Адміністрацією Сервісу будь-якій фізичній та/або юридичній особі, або фізичній особі-підприємцю, незалежно від форми власності та/або країни резидентства, укласти з Адміністрацією Сервісу, викладений в цьому документі публічний договір  постачання програмної продукції у вигляді надання доступу до онлайн-сервісу, в цілому, без обмовок, доповнень чи додаткових застережень;

1.4.   «Реєстрація» – конклюдентні дії, що дають змогу будь-якій особі, що погоджується з усіма без винятку умовами даного Договору, стати Користувачем Сервісу. Реєстрація здійснюється виключно на добровільній основі та відповідає дійсним намірам Користувача;

1.5.   «Користувач Сервісу» або «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка заповнила відповідну реєстраційну форму (самостійно та/або за допомогою батьків чи опікунів, якщо особі менше 14 років), після завершення процесу реєстрації якій присвоєно Ім’я Користувача (Логін) та Пароль, та яка погоджується та зобов’язується виконувати дані Умови від свого імені, від свого імені зі згоди одного зі своїх батьків/законного представника чи від імені неповнолітнього, одним із батьків чи законним представником котрого він є;

1.6.   «Обліковий запис», «Профіль» або «Особистий кабінет» – частина Сервісу, створена (зареєстрована) кожним Користувачем при Реєстрації, що містить інформацію про Користувача та набір прав Авторизованого доступу до Сервісу;

1.7.   «Доступ до Сервісу “Fitss”  постачання програмної продукції у вигляді надання доступу до онлайн-сервісу, що є предметом даного Договору, надається Адміністрацією за умовами цього Договору та яка споживається Користувачем у повній мірі в момент перегляду (хоча б одноразового) Контенту на Сервісі;

1.8.   «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу Користувача, що ідентифікує або може ідентифікувати особу такого Користувача. До Персональних даних відносяться, зокрема, але не виключно – ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові, тощо); контактні дані (адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо); інформація щодо місцезнаходження Користувача (геолокаційні дані Користувача), ip-адреса (мережевий ідентифікатор) тощо. Надання Персональних даних Користувачем є добровільним, та здійснюється на розсуд Користувача, якщо Користувач має намір використовувати Сервіс та/або співпрацювати з Адміністрацією Сервісу;

1.9.   «Інформація» – матеріали, Персональні дані та інші відомості, що стосуються цього Договору, або отримуються задля, або внаслідок використання Сервісу;

1.10.«Адміністрація Сервісу» або «Виконавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційне агентство “ВБС”, а також, будь-які інші особи, уповноважені Адміністрацією Сервісу підтримувати функціонування, здійснювати контроль та моніторинг Сервісу – діючи від імені та в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю “Інформаційне агентство “ВБС”.

1.11.«Сторони» – Користувач і Адміністрація Сервісу, що уклали цей Договір;

1.12.«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття (тобто ознайомлення і погодження) Користувачем умов публічної оферти Адміністрації Сервісу.

 

2.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1.   Даний Публічний договір про надання послуг є електронним договором-приєднання, відповідно до якого Адміністрація Сервісу бере на себе зобов’язання по наданню доступу до Сервісу та розміщеному на ньому Контенту, можливість його використання для Користувачів, в порядку та на умовах визначених цим Договором, а Користувач повністю та беззаперечно погоджується із умовами Договору та зобов’язується належним чином їх виконувати;

2.2.   Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень. Договір, укладений Користувачем за допомогою Акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію» і є рівносильним договору, підписаному сторонами;

2.3.   Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту оплати вартості доступу до онлайн-сервісу або з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на інтернет-сайті онлайн-сервісу;

2.4.   Договір діє з моменту здійснення Користувачем Акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 2.3 Договору, протягом одного календарного року. Строк дії Договору може бути продовжено на безоплатній основі за одностороннім рішенням Адміністрації сервісу, або на оплатній основі – виключно за угодою сторін;

2.5.   Для Акцепту не є необхідним накладення кваліфікованих чи удосконалених електронних-цифрових підписів Сторонами. Достатньо здійснення конклюдентних дій, відображених в п.2.3. Договору;

2.6.   Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», за адресою: contact@fitss.net (повідомлення для Адміністрації сервісу) та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалася ним при Реєстрації Облікового запису (повідомлення для Користувача), за 15 (п’ятнадцять) днів до запланованої дати розірвання;

2.7.   Адміністрація сервісу має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором у порядку, що передбачений п. 2.6 Договору, і при цьому звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких сум, отриманих від Користувача як плата за доступ до онлайн-сервісу “Fitss” за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків – звільняється від їх відшкодування;

2.8.   Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, що йому надавалися за умовами цього Договору;

2.9.   Доступ до платного Контенту на Сервісі надається тільки після оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання доступу до Сервісу. Адміністрація сервісу звертає увагу Користувача, що Сервіс “Fitss” не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги;

2.10.Користувач розуміє та погоджується, що Адміністрація Сервісу не відповідає за випадки передачі Користувачем своїх персональних даних іншим Сервісам, за допомогою яких на Сервісі здійснюються оплата та/або інші послуги, що не надаються Сервісом безпосередньо (далі – «Веб-партнери»). Передача Інформації таким Веб-партнерам не врегульовується цим Договором та не є правовідносинами Сторін;

2.11.Для використання Сервісу “Fitss” Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Сервісі, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Сервісу і погоджується оновлювати свій Обліковий запис для підтримання його актуальності. Користувач погоджується, що Сервіс може зберігати та використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачу послуги доступу до Контенту та Курсів на Сервісу;

2.12.Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти Сервіс про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. Сервіс не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача;

2.13.Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 14 років. Облікові записи для осіб, молодших 14 років, можуть створюватися одним із батьків або законним опікуном. Неповнолітнім особам, молодшим 18 років, необхідно уважно ознайомитися з цим Договором разом з одним із батьків або законним опікуном;

2.14.Кожен Користувач при використанні Сервісу, гарантує наявність у нього належної дієздатності та/або повноважень на вчинення правочину у вигляді прийняття умов та укладення цього Договору, відповідно до правил законодавства України та/або його особистого закону відповідної юрисдикції;

2.15.У випадку, відсутності необхідного обсягу дієздатності та/або повноважень на здійснення такого використання Сервісу, особа зобов’язана припинити використання Сервісу або залучити уповноваженого представника – який діє у правовідносинах з Адміністрацією Сервісу від імені такої особи;

2.16.Контент розміщується у відповідному розділі Сервісу. Сервіс “Fitss” не редагує зміст Контенту. За повноту й достовірність, виправлення неточностей і помилок у Контенті всю відповідальність несе власник відповідних прав інтелектуальної власності;

2.17.Користувач погоджується, що виявлення неточностей та помилок у Контенті не впливає на якість послуги доступу до Контенту на Сервісі та не є підставою для повернення коштів за придбаний доступ або зменшення його  вартості;

2.18.Строк дії такої публічної оферти не обмежений і припиняється з моменту видалення офіційної пропозиції з Сервісу  “Fitss”, за адресою fitss.net/license або припинення роботи Сервісу.

 

3.     УМОВИ ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

3.1.   Використання Контенту на Сервісі  “Fitss” Користувачем здійснюється на наступних умовах:

3.1.1.   Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;

3.1.2.   Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент, а також забороняється поширювати Контент в мережі Інтернет;

3.1.3.   Користувач має право користуватися Контентом лише онлайн за допомогою Сервісу;

3.1.4.   Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;

3.1.5.   Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатися в роботу Сервісу, а також використовувати Сервіс для будь-якої незаконної діяльності.

3.2.   Доступ до безкоштовного Контенту надається після створення Користувачем Облікового запису на Сервісі «Fitss»;

3.3.   Доступ до платного Контенту на Сервісі надається тільки після оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту та Курсів через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання Курсу. Адміністрація звертає увагу Користувача, що Сервіс не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з придбанням Курсу Користувачем, всі розрахунки за Курси здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги;

3.4.   Користувачі Сервісу мають змогу отримувати додаткові заохочення за залучення нових Користувачів у порядку та на умовах, що передбачені Угодою про реферальну програму, яка є додатком до даного Договору (текст розміщено за посиланням www.fitss.net/affiliate). Користувач приймає участь у реферальній програмі виключно після виконання умов вказаної угоди. Користувач підтверджує, що відмова від участі у реферальній програмі не може бути витлумачена як відмова від даного договору;

3.5.   З метою виконання умов цього Договору Адміністрація Сервісу має право видаляти розміщену на Сервісі Інформацію, використовувати сервіс для реклами (рекламних заходів) і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сервісу Користувачів, які порушують умови цього Договору та/або створюють перешкоди іншим Користувачам у використанні Сервісу;

3.6.   Адміністрація сервісу може надавати послуги доступу до Сервісу та/або забезпечити їх виконання через будь-якого агента та/або посередника, що має домовленості з Адміністрацією Сервісу. Користувач не має права вимагати особистого надання обслуговування Адміністрацією Сервісу, якщо такі надаються залученими нею особами;

3.7.   Обов’язковою умовою надання Адміністрацією сервісу можливості Користувача здійснювати використання Сервісу є беззаперечне прийняття і дотримання Користувачем вимог і положень цього Договору. Таким чином, при порушенні однієї або декількох умов Договору Користувачем Адміністрація Сервісу, має право без необхідності жодних попереджень та/або компенсацій та/або відшкодувань припинити або призупинити надання послуг та/або доступ Користувачу до Сервісу (Бан) як тимчасово так і назавжди;

3.8.   Сторони також визнають, що Адміністрація Сервісу декларує та зберігає за собою передбачені законодавством про авторське право, суміжні права (та законодавством щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), права та вигоди від власної Інформації, Матеріали (зокрема, але не виключно – оформлення/графіку/наповненню/банери/знаки/програмні коди чи вигляд Сервісу як такого). Цей Договір не стосується жодного переходу права власності на будь-яку інформацію, матеріали або Контент (їх елементи) що належить Адміністрації сервісу чи іншим особам;

3.9.   Користувач зобов’язаний не використовувати жодним чином матеріали та інформацію (зокрема, але не виключно: будь-які елементи Сервісу, чи то твори, тексти, ілюстрації, фотографії, макети, дизайни, знаки для товарів та послуг (їх зображення), програмні коди, тексти та зміст документів, текст цього Договору, будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, інформацію інших Користувачів), що розміщені на Сервісі;

3.10.Користувач не має права без дозволу правоволодільців, використовувати знак для товарів та послуг та/або частину доменного імені fitss.net  на якому розміщено Сервіс;

3.11.Користувач не має право заявляти жодних прав, вимог власності чи інтересів стосовно інформації Адміністрації сервісу, а у випадку порушення прав Адміністрації Сервісу нестиме відповідальність. Адміністрація сервісу, також НЕ надає дозвіл Користувачам для обробки її Персональних даних, за жодних умов, крім цілей необхідності правомірного і легального використання Сервісу;

3.12.Жодна особа, включаючи Користувачів, не має право здійснювати доступ до баз данних чи  аппаратних засобів Сервісу та або здійснювати дії направлені на припинення його діяльності, ускладенені доступу до Сервісу іншим Користувачам;

3.13.Сторони визнають, що функціонування Сервісу, частково або повністю, може бути припинено Адміністрацією Сервісу в будь-який момент без необхідності попередження/повідомлення Користувачів та без необхідності обґрунтування причин;

3.14.Адміністрація не контролює зміст Профілю Користувача і тому не гарантує його точність, повноту чи якість. Адміністрація за жодних умов не несе відповідальності за зміст, в тому числі за можливі помилки, а також будь-яку форму збитків чи шкоди, спричиненої в результаті використання Сервісу;

3.15.Адміністрація не несе відповідальності у випадках прямих чи непрямих фінансових чи інших втрат Користувачів, що викликані тимчасовою непрацездатністю Сервісу “Fitss” з наступних причин: планові чи позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні перебої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів чи засобів, а також противоправні дії третіх осіб (з умислу, без умислу чи з необережності), дії самого Користувача чи форс-мажорні обставини. При цьому Адміністрація бере на себе зобов’язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Сервісу в найкоротші строки. Адміністрація забезпечує функціонування Сервісу в цілодобовому режимі, проте не гарантує відсутність переривів, пов’язаних з технічними неполадками чи проведенням профілактичних робіт.

 

4.     ОПЛАТА

4.1.   Оплата за даним договором здійснюється за допомогою платіжного сервісу «Way For Pay» (сторінка сервісу в мережі Інтернет https://wayforpay.com/), та/або інших сервісів, які зазначені на інтернет-сторінці www.fitss.net/pay;

4.2.   Для здійснення оплати за Договором Користувач зобов’язаний виконати інструкції що з’являються у повідомленнях на інтернет-сторінках Сервісу; програмних елементах, веб-формах, повідомленнях і сторінках відповідного платіжного сервісу;

4.3.   Адміністрація сервісу залишає за собою право в односторонньому порядку та без додаткового попередження Користувача використовувати інші платіжні сервіси на власний розсуд. Актуальна інформація про способи оплати міститься на відповідних інтернет-сторінках Сервісу;

4.4.   Всі операції та дії, що пов’язані з перерахуванням грошових коштів, здійснюються з використанням технічних засобів і з дотриманням правил та умов платіжного сервісу;

4.5.   Користувач розуміє та погоджується з тим, що справність та дії будь-якої з систем переказу коштів або платіжного сервісу є поза межами контролю чи відповідальності Адміністрації сервісу;

4.6.   Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця;

4.7.   Користувач також оплачує комісію за переказ грошових коштів за тарифами відповідної платіжної системи та/або банку;

4.8.   Обов’язок правильного списання та зарахування коштів (а також – відповідальність за це) покладений на платіжний сервіс та/або банківську установу згідно чинного законодавства;

4.9.   Вартість послуг за даним Договором, вказана на Сервісі, включає всі належні податки та збори;

4.10.Користувач підтверджує, що до його відома доведено необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Послуги Сервісу, їх характеристики, Виконавця, а також – іншу інформацію передбачену частиною 2 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів»;

4.11.На прохання Користувача уповноважена особа Адміністрації сервісу може надати (за допомогою електронної пошти contact@fitss.net) додаткову інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Користувача, для прийняття ним рішення про оплату Послуг.

 

5.     ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

5.1.   Всі матеріали, що представлені на Сервісі  “Fitss”, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, торгові марки, звуки, фото- та відеоматеріали тощо, є об’єктами інтелектуальної власності та охороняються законом;

5.2.   При використанні Сервісу заборонені будь-які дії Користувачів, що можуть завдати шкоди чи порушити права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб. За такі дії Користувач несе відповідальність особисто і в повному обсязі, а також зобов’язується компенсувати Адміністрації та/або відповідному правовласнику, чиї права порушено, всі документально підтверджені збитки;

5.3.   На Сервісі Користувач вправі публікувати й використовувати виключно ті повідомлення, об’єкти та інформацію (включаючи, але не обмежуючись, зображення Профілю, текст коментаря, фотографії, відео тощо), котрі не порушують чинне законодавство України та/або права третіх осіб. У випадку якщо такий твір є об’єктом інтелектуальної власності чи включає його, Користувач гарантує, що має право на таке використання. Публікуючи, розміщуючи вказані об’єкти на Сервісі, Користувач даним надає Адміністрації сервісу право (невиключну безоплатну ліцензію) використовувати їх без обмежень по території та строку, необмежену кількість разів, шляхом відтворення, розповсюдження, перекладу, публічного виконання, сповіщення (в ефір і по кабелю), показу, демонстрації, доведення до загального відома публіки таким чином, що кожен має доступ до них в будь-який час і з будь-якого місця за своїм власним вибором;

5.4.   Адміністрація за жодних умов не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було зумовлено діями Користувача;

5.5.   Адміністрація сервісу надає Користувачу невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію на Контент, що поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту, на умовах, викладених у цьому Договорі, та на строк дії Договору виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно Сервісом “Fitss” та в рамках Сервісу. Сторони усвідомлюють, що використання Користувачем Контенту на Сервісі може бути як безоплатне, так і платне. Отже, ліцензія (субліцензія), про яку йде мова в даному пункті, теж може бути, відповідно, або безоплатною, або платною (в розмірі вартості оплати за послуги доступу до відповідного Контенту);

5.6.   Адміністрація сервісу залишає за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами;

5.7.   Незважаючи на наведене вище, Сервіс не надає Користувачу жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в Контенті, а також на самому Сервісі  “Fitss”;

5.8.   У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті, Адміністрація сервісу зберігає за собою право припинити доступ до таких матеріалів через Сервіс без попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальності за внесення таких змін.

 

6.     ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1.   Адміністрація сервісу не несе відповідальності за припинення доступу до Сервісу, що виникло не з її вини, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу;

6.2.   Час від часу Адміністрація сервісу проводитиме технічне обслуговування Сервісу. Хоча Адміністрація сервісу не бере на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, Адміністрація сервісу буде намагатися вживати можливих заходів щодо повідомлення Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу;

6.3.   Адміністрація сервісу не гарантує та не несе відповідальності за будь-які результати надання послуги доступу до Контенту на Сервісі у вигляді досягнення результатів, які Користувач очікує або може очікувати при перегляді відповідного Контенту;

6.4.   Адміністрація Сервісу не несе жодної відповідальності за граматичні/орфографічні чи інші помилки, або неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сервісі;

6.5.   Умови пропозиції надання оплатних Послуг, що розміщені на Сервісі можуть змінюватися Виконавцем у будь-який момент;

6.6.   Адміністрація Сервісу не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів Сервісу, навіть, якщо такі порушують права третіх осіб (в тому числі, але не виключно права інтелектуальної власності) та/або їх законні інтереси. Адміністрація Сервісу не може бути змушена відшкодовувати збитки за такі висловлювання;

6.7.   Вся інформація (включаючи Контент) надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих;

6.8.   Адміністрація Сервісу не несе відповідальність за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сервісом, його використанням або неможливістю використання, в тому числі не несе відповідальність за:

6.8.1.   Неналежне функціонування Сервісу у зв’язку із неполадками в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах;

6.8.2.   Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою;

6.8.3.   Затримки чи збої в процесі здійснення операції обробки/оформлення замовлень або відгуку системи;

6.8.4.   За випадки незабезпечення безпеки чи конфіденційності відповідної інформації, крім випадків умисного розповсюдження Адміністрацією Сервісу інформації;

6.8.5.   За будь-яке, в тому числі постійне обмеження доступу на Сервіс Користувачу;

6.8.6.   За заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації чи за нанесення різної іншої шкоди Користувачам, які виникли при користуванні Сервісом, у тому числі (але не виключно), втрати прибутку, клієнтів або даних і будь-які інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування Сервісу, а також внаслідок надмірної довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманої на Сервісі від іншого(-их) Користувача(-ів);

6.8.7.   За відсутність у Користувача необхідних технічних засобів для використання Сервісу, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню Користувачів такими засобами;

6.9.   Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за дії Веб-партнерів щодо Користувачів, в тому числі, дії Веб-партнерів, щодо Персональних даних Користувачів, переданих ним на виконання замовлення Користувача чи з іншою метою;

6.10.Після переходу Користувача на сайти Веб-партнерів та/або за будь-якими іншими посиланнями на веб-сервіси третіх осіб, Адміністрація Сервісу звільняється від відповідальності за будь-які дії із Інформацією, чи Персональними даними Користувача, які були надані ним з використанням таких сервісів. Дії Користувачів стосовно Веб-партнерів (платіжних систем, рекламодавців), як і правовідносини між Користувачем та Веб-партнерами не можуть бути підставою для претензій до Адміністрації Сервісу;

6.10.1.    Користувач зобов’язаний уважно і ретельно читати правила роботи, умови про тарифи та інші правила Веб-партнерів, електронних платіжних систем, третіх осіб, в тому числі, якщо їх послуги розміщуються на Сервісі;

6.11.У будь-якому випадку, Адміністрація Сервісу не відшкодовує упущену вигоду;

6.12.У випадках передбачених цим Розділом Договору, а також пунктів 2.10, 2.14, 2.16 Договору – Адміністрація Сервісу не зобов’язана розглядати/задовольняти претензії, або компенсувати збитки чи упущену вигоду Користувача (або третім особам) чи сплачувати неустойку;

6.13.Сторони розуміють та погоджуються, що телефонна розмова Користувача із уповноваженою особою (працівником та/або співробітником) Адміністрацією Сервісу, з питань роботи Сервісу може бути записана та передана третім особам з метою її обробки та/або з метою збору відомостей про якість обслуговування, статистичних даних тощо;

6.14.Користувач визнає, усвідомлює та погоджується з тим, що послуга доступу до Сервісу, що надається Адміністрацією сервісу за цим Договором, споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) Користувачем сторінки відповідного Курсу на Сервісу  “Fitss”. Зважаючи на це, Користувач розуміє та погоджується, що Адміністрація сервісу не зобов’язана відшкодовувати (повністю чи частково) Користувачу вартість будь-якого Курсу, оскільки Адміністрація сервісу, у відповідності до даного Договору, надала, а Користувач, відповідно, спожив цю послугу в повному обсязі, відвідавши сторінку відповідного Курсу на Сервісі;

6.15.За будь-яких умов, сума збитків, які можуть бути виплачені Користувачеві, в зв’язку з порушенням його прав при використанні Сервісу (в т.ч. в зв’язку з невиконанням Адміністрацією Сервісу обов’язків за Договором) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в 100 (сто) гривень.

 

7.     НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧЕМ

7.1.   Користувач гарантує, що вся інформація, що надаються Адміністрації сервісу не порушує та не буде порушувати нічиїх прав (в тому числі, особистих немайнових прав, авторських та/або суміжних прав, а також, інших прав майнових і немайнових прав), чи законних інтересів;

7.2.   Користувач розуміє, що Сервіс не є гарантом правильності, точності, детальності або повноти інформації, розміщеної за допомогою Сервісу іншими Користувачами;

7.3.   Користувач зобов’язаний забезпечити секретність даних підключення, не розголошувати їх третім особам і забезпечити, що жодні треті особи не скористаються його даними підключення для отримання послуг. Користувач несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони здійснені з використанням даних підключення Користувача. Всі обов’язки і відповідальність, що виникли або пов’язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Користувача, покладаються на Користувача;

7.4.   Адміністрація сервісу залишає за собою право не відображати та/або видаляти інформацію Користувача, що порушує умови цього Договору та/або права третіх осіб, без необхідності попереджувати/повідомляти про таке видалення інформації;

7.5.   У випадках, передбачених законодавством України, Адміністрація сервісу має право надати всю та/або будь-яку необхідну Інформацію (в рамках технічних можливостей) на запит уповноважених органів державної влади (органів місцевого самоврядування). Прийняттям Акцепту Користувач також надає Адміністрації сервісу згоду на розкриття відомостей, що є Персональними даними та/або становлять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, які пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, на такі запити. Надання інформації третім особам, у таких випадках, буде вважатися наданням інформації з письмового дозволу її власника;

7.6.   Адміністрація сервісу має право запитувати у Користувача і отримувати документи, проводити перевірки вказаних у них відомостей у будь-яких випадках, якщо у Адміністрації сервісу є причини вважати, що Користувач порушує умови цього Договору та/або порушуються права третіх осіб.

 

8.     ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1.   Власним акцептуванням Договору Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку своїх Персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання засобами телекомунікаційного зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Сервісу. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Сервісу, Користувач має право звернутися до Адміністрації Сервісу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця;

8.2.   Адміністрація сервісу може використовувати особисту інформацію Користувача для:

8.2.1.      Адміністрування та персоніфікації Сервісу “Fitss”;

8.2.2.      Надання Користувачу доступу до товарів/робіт/послуг/Контенту, що містяться на Сервісі;

8.2.3.      Надсилання Користувачам інформаційних повідомлень та електронних листів;

8.2.4.      Обробки запитів і скарг;

8.2.5.      Вжиття заходів щодо запобігання шахрайству стосовно Користувачів Сервісу.

8.3.   Особиста інформація, яка обробляється Сервісом  “Fitss” для будь-яких цілей, не зберігається довше, ніж це необхідно для таких цілей;

8.4.   Відповідальність за збереження інформації щодо платіжного засобу Користувача покладається на платіжну систему, яка застосовується для обробки і проведення платежу;

8.5.   Достатнім повідомленням Користувача про включення його Персональних даних до баз Персональних даних Сервісу – буде Акцепт цього Договору;

8.6.   Джерелами збирання персональних даних є відомості надані Користувачами або Веб-партнерами, за допомогою яких може здійснюватися використання Сервісу, зокрема, але не виключно – анкета, що заповнюється при Реєстрації;

8.7.   Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт Персональних даних має право:

8.7.1.      Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

8.7.2.      Отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;

8.7.3.      На доступ до своїх Персональних даних;

8.7.4.      Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;

8.7.5.      Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю Персональних даних із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;

8.7.6.      Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

8.7.7.      На захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8.7.8.      Звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до законом встановлених органів влади;

8.7.9.      Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних даних;

8.7.10.    вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних під час надання згоди;

8.7.11.    Відкликати згоду на обробку Персональних даних;

8.7.12.    Знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;

8.7.13.    На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8.8.   Користувач підтверджує що розуміє та знає всі перелічені та інші права суб’єкта Персональних даних, передбачені законодавством України;

8.9.   Користувачі, згідно даного Договору, надали право Адміністрації Сервісу розкривати, без обмеження терміну дії і території, свої Персональні дані, третім сторонам, якщо такі надають послуги Адміністрації Сервісу, зокрема, але не виключно, що обробляють заявки, або які є Веб-партнерами і забезпечують функціонування Сервісу;

8.10.Користувач також погоджується з тим, що Адміністрація Сервісу має право надавати доступ і передавати його Персональні вищезазначеним третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних;

8.11.Користувач підтверджує та в повній мірі розуміє, що інтернет-сторінки Сервісу можуть містити гіперпосилання на сторонні веб-сайти і Адміністрація сервісу не має ніякого контролю та не несе жодної відповідальності за політику третіх осіб щобо конфіденційності.

 

9.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.   За невиконання чи неналежне виконання прийнятих за Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України;

9.2.   У випадку порушення Користувачем будь-якого з положень Договору та/або невиконання чи неналежне виконання Користувачем будь-якого з обов’язків Користувача чи його гарантій, передбачених пунктами Договору, Користувач зобов’язується негайно, на вимогу Адміністрації сервісу, припинити порушення Договору, привести у попередній стан правовідносини Сторін, а також відшкодувати всі збитки (в тому числі упущену вигоду) та всі витрати (включаючи судові витрати та витрати на правову допомогу, витрати понесені з необхідністю приведення Сервісу(його частини) до попереднього стану), що сталися в наслідок невиконання та/або недотримання та/або порушення Користувачем умов Договору протягом 10 (десяти) банківських днів з дня виставлення Адміністрацією Сервісу відповідної претензії;

9.3.   У випадку виникнення у Адміністрації Сервісу обґрунтованої підозри, що інформація Користувача не відповідає вимогам, встановленим для неї Договором (далі – «Неналежна інформація»), Адміністрація сервісу має право на власний розсуд, без необхідності отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача, та без компенсації збитків, витрат чи упущеної вигоди Користувачу, а також без необхідності попереднього та/або наступного повідомлення Користувача чи пояснень, здійснити одну, або декілька наступних дій:

9.3.1.   на певний термін чи безстроково обмежити доступ Користувача до Сервісу (Бан) без попередження;

9.3.2.   без попередження припинити дію Договору з Користувачем;

9.3.3.   вимагати відшкодування збитків (в тому числі упущеної вигоди) та інших витрат, що виявилися необхідними для припинення порушення, відновлення порушених прав;

9.3.4.   вчиняти інші дії спрямовані на захист, попередження чи припинення порушення і відновлення своїх прав та/або законних інтересів.

9.4.   Передбачені вище заходи забезпечення виконання зобов’язання є не виключними та можуть застосовуватися разом з іншими способами захисту своїх прав чи інтересів (оперативно-господарські санкції) додатково, зокрема але не виключно разом з переліченими. При цьому Користувач при захисті не висуватиме претензій щодо адекватності способу захисту права Адміністрації сервісу;

9.5.   Адміністрація сервісу, відповідно до умов цього Договору, розглядає претензії виключно пов’язані із технічними недоліками роботи Сервісу. У зв’язку із цим, Адміністрація сервісу має право не розглядати претензії, які не пов’язані із технічними недоліками;

9.6.   Місце розміщення Сервісу – Україна (місце розташування відповідного обладнання необхідного для зберігання інформації). Будь-який спір, який виникає з цього Договору, в тому числі будь-яке питання щодо його дійсності або припинення, повинні бути передані і остаточно вирішені судами України (а саме: судами, місце розташування яких знаходиться в м. Києві, Україна) за правом України;

9.7.   Ані існування спору, протиріччя чи претензії, ані факт очікування арбітражу чи суду не звільняють жодну з Сторін від виконання зобов’язань за цим Договором.

 

10.   ФОРС-МАЖОР

10.1.Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України;

10.2.При виникненні і припинення форс-мажору Сторона за Договором, для якої створились обставини неможливості виконання її зобов’язань, повинна протягом 20 (двадцяти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом чи особою. Належним підтвердженням і повідомленням про форс-мажор, що унеможливлюють виконання Адміністрацією Сервісу своїх зобов’язань є повідомлення на Сервісі і з необхідним підтвердженням довідкою, виданою уповноваженим органом, у загальнодоступній формі;

10.3.При відсутності своєчасного повідомлення Сторона, для якої зазначеними обставинами створена неможливість виконання зобов’язань, не має права посилатися на зазначені обставини як підставу для звільнення від відповідальності;

10.4.У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки;

10.5.Якщо обставини, передбачені цією статтею, триватимуть понад 3 (три) місяці, Сторони повинні домовитися щодо подальшої долі Договору;

 

11.   ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1.Адміністрація сервісу має право змінювати умови цього Договору, вводити нові умови чи додатки до цього Договору без попереднього повідомлення Користувача. Користувач, знаючи про можливість таких змін, згоден з тим, що вони робитимуться. Продовжуючи користуватися Сервісом та/або акцептуючи знову цей Договір після таких змін, Користувач, таким чином, погоджується з ними;

11.2.У випадку технічної неможливості чи недоцільності видалення певної Інформації стосовно Користувача, Сторони погодили, що в частині такої Інформації, цей Договір продовжує діяти до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, якщо інші строки не передбачені самим Договором;

11.3.У разі порушення Користувачем відповідних умов Договору, повідомлення Адміністрацією сервісу Користувача про часткову, або повну відмову Адміністрації сервісу від виконання Договору не вимагається;

11.4.Жодне з положень цього Договору не тлумачить жодну з Сторін як агента, представника, партнера чи працівника іншої Сторони, а жодна з Сторін при виконанні цього Договору чи будь-яких пов’язаних з ним дій не може представляти себе в якості агента, представника, партнера чи працівника іншої Сторони,

11.5.Укладення цього Договору означає, що Користувач підтверджує свою згоду на передачу Адміністрацією Сервісу його конфіденційної інформації будь-яким третім особам у випадку необхідності стягнення з Користувача заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами та інших грошових коштів незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору, а також – будь-яким третім особам, залучення яких необхідно для виконання зобов’язань за Договором;

11.6.Зобов’язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов’язання по наданню гарантій, конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, але, не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі після закінчення терміну дії Договору до їх повного виконання;

11.7.Зміна власника Сервісу НЕ вимагає переукладення цього Договору та не змінює його умов.

 

12.   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.Договір, його укладання, тлумачення та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані ним або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України;

12.2.Всі повідомлення та інші документи за Договором, направляються на адреси, вказані при внесенні даних Користувачем. Повідомлення для Адміністрації Сервісу, завжди додатково направляються на контактну електронну адресу: contact@fitss.net

12.3.Користувач надає дозвіл Адміністрації Сервісу, та погоджується шляхом акцепту цього Договору, отримувати на електронну адресу та/або на месенджери (Viber, Whatsapp, Telegram тощо) вказані в ході виконання Договору, інформаційні електронні повідомлення (далі – «Повідомлення») на умовах даного Договору;

12.3.1.    Адміністрація може використовувати Повідомлення для інформування Користувача про хід виконання укладеного договору, його зміну або дострокове припинення, тощо;

12.3.2.    Адміністрація може використовувати Повідомлення для інформування Користувача про нові можливості, послуги, акції, спеціальні пропозиції, інші новини Сервісу (Веб-партнерів) та новини стосовно діяльності Адміністрації сервісу, як рекламного так і іншого характеру – з правом Користувача відмовитись від розсилки, шляхом, зазначеним в листах Адміністрації Сервісу, або шляхом звернення на електронну пошту contact@fitss.net, з чітким вказуванням власних ідентифікаційних даних та визначеними засобами зв’язку, щодо яких необхідно припинити розсилку Повідомлень.

12.4.Якщо будь-яке із положень цього Договору буде визнано недійсним, то законність/дійсність решти його положень від цього не втрачаються;

12.5.Назви розділів, нумерація пунктів та підпунктів цього Договору використовуються для зручності і мають виключно інформаційний характер та жодним чином не впливають на їх зміст;

12.6.Адміністрація Сервісу гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті, за посиланням fitss.net/license поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

 

РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАЦІЇ СЕРВІСУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційне агентство “ВБС”

Код ЄДРПОУ: 41951278

Рахунок: IBAN UA603003460000026000025401101

Відкритий в АТ “Альфа-банк” МФО 300346

Адреса: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 79/4, офіс 2

 

 

Використання реквізитів Адміністрації сервісу для здійснення рекламних розсилок, без дозволу Адміністрації сервісу – заборонено

Підпис уповноваженої особи: ____________

(за відсутності – достатнім підтвердженням є факт опублікування Договору )